Sa pagdating ng panginoon


17-Aug-2020 02:10

sa pagdating ng panginoon-26

Live chat sexy girls free registration no credit

Maaaring mula sa Internet o sa pamamagitan ng pakikinig ng mula sa mga kapatid sa paligid natin o sa ating mga kamag-anak at kaibigan, maririnig natin ang tinig ng Diyos at makikita natin ang Kanyang mga salita sa lahat ng iglesia.

Kaya, kung nais nating salubungin ang pagpapakita ng Diyos, kahit ano pang paraan ng pagkatok ng Panginoon sa ating mga pintuan, kahit na naaayon man iyon o hindi sa ating mga pagkaintindi o mga imahinasyon, dapat tayong maging matatalinong birhen at mapagkumbabang hanapin at siyasatin at pakinggan ang tinig ng Diyos.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan.

Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto.

Ang mga gayong tao ay hindi kailanman masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon.

Binalaan tayo ng Panginoong Hesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake!

Bilang resulta, itinatwa nila ang Panginoong Hesus, marahas na hinatulan at nilabanan siya, at sa huli, ginawa nila ang pinakamalaking kasalanan sa pagpako sa Panginoong Hesus sa krus.

Kailangang pagnilayan nang husto ang aral ng mga Fariseo!

sa pagdating ng panginoon-89

Asian woman webcam chat for free

Kung gusto nating salubungin ang pagdating ng Panginoon, ang pinakamahalagang bagay ay pagtuunan ng pansin ang pakikinig sa Kanyang tinig at makilala ang Kanyang tinig mula sa Kanyang mga salita.

Kaya naman makakamit ng mga ganoong klase ng tao ang papuri ng Diyos.Related: Alfonso Ribeiro’s body measurements Alfonso Lincoln Ribeiro is an actor, a director and host.… continue reading »


Read more

Obviously, she runs into her ex and it’s not just the snow flurries that start to flutter.25th Annual Screen Actors Guild Awards (TBS and TNT) Alan Alda will receive this year’s lifetime achievement award.(PBS) Nearly a half-century after the musician’s death, filmmaker Eugene Jarecki takes Elvis Presley’s 1963 Rolls-Royce on a musical road trip across America.… continue reading »


Read more

Sure, they may post ridiculously cute photos on social media.… continue reading »


Read more